рентген

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: рентген < нэмыцэ физик Вильгельм Конрад Рёнтгеным и унэцӀэ.

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [rʲɪnˈɡʲen]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [рентген]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: рентген рентгеныр -- рентгенхэр
Эргативнэ: рентген рентгеным -- рентгенхэм
Послеложнэ: рентгенкӀэ рентгенымкӀэ рентгенхэкӀэ рентгенхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: рентгену рентгенырауэ рентгенхэу рентгенхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Сымаджэм зэреплъ гъуджэ, цӀыхум и Ӏэпкълъэпкъым зэрыпхыплъ Ӏэмэпсымэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Сымаджэм рентгенкӀэ еплъын.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • рентген: x-ray
  • Сымаджэм рентгенкӀэ еплъын: x-ray a patient
УРЫСЫБЗЭ
  • рентген: рентген
  • Сымаджэм рентгенкӀэ еплъын: сделать рентгеновский снимок пациента

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын