репетицэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: репетиция < латиныбзэ: repetitio = къэпщытэжыныгъэ, репетицэ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [rʲɪpʲɪˈtʲit͡sɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [репетиц] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: репетицэ репетицэр -- репетицэхэр
Эргативнэ: репетицэ репетицэм -- репетицэхэм
Послеложнэ: репетицэкӀэ репетицэмкӀэ репетицэхэкӀэ репетицэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: репетицэу репетицэрауэ репетицэхэу репетицэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Драматическэ, музыкальнэ, н. къ. произведенэхэр къагъэлъэгъуэну щагъэхьэзыркӀэ ирагъэкӀуэкӀ лэжьыгъэ, ахэр къагъэлъэгъуэн ипэкӀэ зэрыхъуам еплъыныгъэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Репетицэ егъэкӀуэкӀын.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • репетицэ: repetition, rehearsal
  • Репетицэ егъэкӀуэкӀын: to conduct a rehearsal
УРЫСЫБЗЭ
  • репетицэ: репетиция
  • Репетицэ егъэкӀуэкӀын: провести репетицию

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын