репортаж

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: репортаж < французыбзэ: reportage = репортаж.

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [rʲɪpɐrˈtaʂ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [репортаж]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: репортаж репортажыр -- репортажхэр
Эргативнэ: репортаж репортажым -- репортажхэм
Послеложнэ: репортажкӀэ репортажымкӀэ репортажхэкӀэ репортажхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: репортажу репортажырауэ репортажхэу репортажхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Ӏуэхугъуэ екӀуэкӀ гуэрхэм ятеухуауэ ахэр зи нэгу щӀэкӀам прессэм, радиом, телевиденэм папщӀэ игъэхьэзыра хъыбар.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Репортаж радиокӀэ къэтын.
 • Репортаж стадионым къитыкӀын.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • репортаж: report, story, footage, coverage
 • Репортаж радиокӀэ къэтын: broadcast a story over the radio.
 • Репортаж стадионым къитыкӀын: broadcast coverage from a stadium.
УРЫСЫБЗЭ
 • репортаж: репортаж
 • Репортаж радиокӀэ къэтын: транслировать репораж по радио.
 • Репортаж стадионым къитыкӀын: транслировать репортаж со стадиона

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын