республикэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: республика < латиныбзэ: rēs рūbliса = цӀыхубэм и Ӏуэху, жылагъуэм и Ӏуэху

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [rʲɪˈspublʲɪkɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [республик] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: республикэ республикэр -- республикэхэр
Эргативнэ: республикэ республикэм -- республикэхэм
Послеложнэ: республикэкӀэ республикэмкӀэ республикэхэкӀэ республикэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: республикэу республикэрауэ республикэхэу республикэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Къэралым и орган нэхъыщхьэхэр пӀалъэ пыухыкӀакӀэ цӀыхубэм я лӀыкӀуэхэр зыхэт ӀуэхущӀапӀэхэм (парламентхэм) щыхах къэрал гъэпсыкӀэ, апхуэдэ гъэпсыкӀэ зиӀэ къэрал.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • республикэ: republic (a form of government)
УРЫСЫБЗЭ
  • республикэ: республика (форма государственного правления)

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын