рифмэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: рифма < ижьрей грекыбзэ: ῥυθμός = рифмэ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [ˈrʲifmɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [рифм] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: рифмэ рифмэр -- рифмэхэр
Эргативнэ: рифмэ рифмэм -- рифмэхэм
Послеложнэ: рифмэкӀэ рифмэмкӀэ рифмэхэкӀэ рифмэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: рифмэу рифмэрауэ рифмэхэу рифмэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Усэ сатырхэр зэриух псалъэхэр я кӀэухымкӀэ зэщӀэжьыуэу щытыныгъэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • рифмэ: rhythm; rhyme
УРЫСЫБЗЭ
  • рифмэ: рифма

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын