роман

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: роман < французыбзэ: roman < латиныбзэ Romanus = роман лъэпкъым ехьэлӀа

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [rɐˈman]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [роман]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: роман романыр -- романхэр
Эргативнэ: роман романым -- романхэм
Послеложнэ: романкӀэ романымкӀэ романхэкӀэ романхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: роману романырауэ романхэу романхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Художественнэ тхыгъэ ин, нэхъыбэм прозэу тхауэ, куэду зэхэлъ сюжет зызыубгъуа иӀэу.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Романым еджэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • роман: novel
  • Романым еджэн: read a novel
УРЫСЫБЗЭ
  • роман: роман
  • Романым еджэн: читать роман

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын