руль

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: руль < нидерландыбзэ: roer = руль

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [rulʲ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [руль]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: руль рулыр -- рулхэр
Эргативнэ: руль рулым -- рулхэм
Послеложнэ: рулкӀэ рулымкӀэ рулхэкӀэ рулхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: рулу рулырауэ рулхэу рулхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Машинэ, мотоцикл сыт хуэдэхэр здыхуеймкӀэ зэраунэтӀ, зэрызэрахуэ машинэм щыщ Ӏыхьэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Рулыр убыдын.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • руль: steering wheel, handlebar, rudder
  • Рулыр убыдын: grab the stering wheel.
УРЫСЫБЗЭ
  • руль: руль
  • Рулыр убыдын: хвататься за руль.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын