румын

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

<урысыбзэ: румын = румын > Румыние

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [rʊˈmɨn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [румын]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: румын румыныр -- румынхэр
Эргативнэ: румын румыным -- румынхэм
Послеложнэ: румынкӀэ румынымкӀэ румынхэкӀэ румынхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: румыну румынырауэ румынхэу румынхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Румынием нэхъыбэу щыпсэу лъэпкъ, апхуэдэу а лъэпкъым щыщ цӀыху.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • румын: Romanian (man, woman, nation)
УРЫСЫБЗЭ
  • румын: румын, румынка; румыны

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын