ручкэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

< урысыбзэ: рычка = ручкэ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [ˈrut͡ɕkɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [ручк] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: ручкэ ручкэр -- ручкэхэр
Эргативнэ: ручкэ ручкэм -- ручкэхэм
Послеложнэ: ручкэкӀэ ручкэмкӀэ ручкэхэкӀэ ручкэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: ручкэу ручкэрауэ ручкэхэу ручкэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Зэрытхэ Ӏэмэпсымэ; къалэм.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Ручкэм иритхэн.
 • Ручкэ къэщэхун.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • ручкэ: pen (for writing)
 • Ручкэм иритхэн: write with a pen
 • Ручкэ къэщэхун: buy a pen
УРЫСЫБЗЭ
 • ручкэ: ручка (для письма)
 • Ручкэм иритхэн: писать ручкой
 • Ручкэ къэщэхун: купить ручку

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын