тӏасхъэгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [tʹɐs'χɐʁʷɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [тӏасхъ] + -э + [гъу] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: тӏасхъэгъуэ тӏасхъэгъуэр -- тӏасхъэгъуэхэр
Эргативнэ: тӏасхъэгъуэ тӏасхъэгъуэм -- тӏасхъэгъуэхэм
Послеложнэ: тӏасхъэгъуэкӀэ тӏасхъэгъуэмкӀэ тӏасхъэгъуэхэкӀэ тӏасхъэгъуэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: тӏасхъэгъуэу тӏасхъэгъуэрауэ тӏасхъэгъуэхэу тӏасхъэгъуэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Хутыкъуауэ, бэлэрыгъауэ щыщыт зэман.

ЩАПХЪЭХЭР

  • Зи ужьым уимыкӀым и тӀасхъэгъуэ ухуозэ. Нартхэр

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • тӏасхъэгъуэ: a moment of weakness or loss of vigilance
УРЫСЫБЗЭ
  • тӏасхъэгъуэ: момент слабости, потери бдительности

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын