тӏасхъэщӏэх

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [tʹɐsχɐ'ɕʹɐx]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [тӀасхъ] + -э + щӀэ- + [х]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: тӀасхъэщӀэх тӀасхъэщӀэхыр -- тӀасхъэщӀэххэр
Эргативнэ: тӀасхъэщӀэх тӀасхъэщӀэхым -- тӀасхъэщӀэххэм
Послеложнэ: тӀасхъэщӀэхкӀэ тӀасхъэщӀэхымкӀэ тӀасхъэщӀэххэкӀэ тӀасхъэщӀэххэмкӀэ
Обстоятельственнэ: тӀасхъэщӀэхыу тӀасхъэщӀэхырауэ тӀасхъэщӀэххэу тӀасхъэщӀэххэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. ТӀасхъэ къэзыщӀэ, къэзыхутэ цӀыху.
  2. Зыгуэрым и тӀасхъэр къэхутэныгъэ.

ЩАПХЪЭХЭР

  • Хъаным и тӀасхъэщӀэхым къигъэзэжакъым. Къэрмокъуэ Хьэмид
  • Хъыжьэ тӀасхъэщӀэх къуажэм къагъэкӀуэжауэ яубыдащ. Къашыргъэ ХьэпащӀэ

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • тӏасхъэщӏэх: 1. scout; spy 2. intelligence; espionage, reconnaissance
УРЫСЫБЗЭ
  • тӏасхъэщӏэх: 1. разведчик; лазутчик, шпион 2. разведка; шпионаж

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын