тӏатӏагъэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [tʹɐ'tʹɑ:ʁɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [тӏатӏ] + -а + -гъ + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: тӏатӏагъэ тӏатӏагъэр -- тӏатӏагъэхэр
Эргативнэ: тӏатӏагъэ тӏатӏагъэм -- тӏатӏагъэхэм
Послеложнэ: тӏатӏагъэкӀэ тӏатӏагъэмкӀэ тӏатӏагъэхэкӀэ тӏатӏагъэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: тӏатӏагъэу тӏатӏагъэрауэ тӏатӏагъэхэу тӏатӏагъэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. тӏатӏэ псалъэм къытекӀа щыӀэцӀэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Дыгъэм къигъэплъа сагъызым щӀатӀагъэ иӀэ хъуащ.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • тӏатӏагъэ: viscosity, ductility, malleability
  • Дыгъэм къигъэплъа сагъызым щӀатӀагъэ иӀэ хъуащ: the gum, left in the sun, became soft.
УРЫСЫБЗЭ
  • тӏатӏагъэ: вязкость, тягучесть
  • Дыгъэм къигъэплъа сагъызым щӀатӀагъэ иӀэ хъуащ: жвачка, оставленная на солнце, стала тягучей.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын