тӏупх

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [tʹu:px]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [тӏупх]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: тӏупх тӏупхыр -- тӏупххэр
Эргативнэ: тӏупх тӏупхым -- тӏупххэм
Послеложнэ: тӏупхкӀэ тӏупхымкӀэ тӏупххэкӀэ тӏупххэмкӀэ
Обстоятельственнэ: тӏупхыу тӏупхырауэ тӏупххэу тӏупххэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. КъуэгъэнапӀэ, цӀыху зыдэмыплъэ, ябгынэжа.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • ТӀупхым щыпсэун.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • тӏупх: nook; cranny; secret place, dark corner
  • ТӀупхым щыпсэун: live in a dark corner.
УРЫСЫБЗЭ
  • тӏупх: закоулок; закуток; потайное место, тёмный уголок
  • ТӀупхым щыпсэун: жить в тёмном уголке.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын