тӏурытӏу

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: НАРЕЧИЕ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [tʹu:'rǝtʹu:]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [тӀу] + -ры + [тӀ] + -у

МЫХЬЭНЭ

  1. ТӀу хуэзэу, тӀу хъухэурэ, тӀу дэтхэнэми къылъысу.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Зэныбжьэгъу цӀыкӀухэр тӀурытӀу зэбгрыкӀащ.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • тӏурытӏу: two at a time, in pairs
  • Зэныбжьэгъу цӀыкӀухэр тӀурытӀу зэбгрыкӀащ: the young griends went off in pairs.
УРЫСЫБЗЭ
  • тӏурытӏу: по два, по парам
  • Зэныбжьэгъу цӀыкӀухэр тӀурытӀу зэбгрыкӀащ: маленькие друзья разошлись парами.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын