тӏыпх

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

тӏыпх

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [tʹǝpx]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [тӀыпх]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: тӀыпх тӀыпхыр -- тӀыпххэр
Эргативнэ: тӀыпх тӀыпхым -- тӀыпххэм
Послеложнэ: тӀыпхкӀэ тӀыпхымкӀэ тӀыпххэкӀэ тӀыпххэмкӀэ
Обстоятельственнэ: тӀыпхыу тӀыпхырауэ тӀыпххэу тӀыпххэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. ЩӀыпӀэ пхыдза, щӀыпӀэ жыжьэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • тӏыпх: 1) wilds, wilderness 2) crack,crevasse
УРЫСЫБЗЭ
  • тӏыпх: 1) дебри, глушь 2) трещина,щель

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын