тӏыхъуэфэджэдыгу

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [tʹǝχʷɐfɐdᶎɐ'dǝgʷ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [тӏ] + -ы + [хъу] + -э + [ф] + э + [джэдыгу]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: тӏыхъуэфэджэдыгу тӏыхъуэфэджэдыгур -- тӏыхъуэфэджэдыгухэр
Эргативнэ: тӏыхъуэфэджэдыгу тӏыхъуэфэджэдыгум -- тӏыхъуэфэджэдыгухэм
Послеложнэ: тӏыхъуэфэджэдыгукӀэ тӏыхъуэфэджэдыгумкӀэ тӏыхъуэфэджэдыгухэкӀэ тӏыхъуэфэджэдыгухэмкӀэ
Обстоятельственнэ: тӏыхъуэфэджэдыгуу тӏыхъуэфэджэдыгурауэ тӏыхъуэфэджэдыгухэу тӏыхъуэфэджэдыгухэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. ТӀыфэ гъэтэджам къыхэщӀыкӀа джэдыгушхуэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • тӏыхъуэфэджэдыгу: a sheepskin coat
УРЫСЫБЗЭ
  • тӏыхъуэфэджэдыгу: тулуп (из овчины)

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын