тӏэн

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [tʹɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [тӏ] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэмыӏэс "тӏэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. ЩӀыр белкӀэ къызэгъэдзэкӀын, къыгуэбгъэхуурэ гъэщэбэн.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • ЩӀалэр матӀэ.
 • БелкӀэ тӀэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • тӏэн: dig, engage in digging sth
 • ЩӀалэр матӀэ: the young man is digging.
 • БелкӀэ тӀэн: dig with a shovel
УРЫСЫБЗЭ
 • тӏэн: копать, заниматься копанием чего-л.
 • ЩӀалэр матӀэ: молодой человек копает.
 • БелкӀэ тӀэн: копать лопатой.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын