тӏэтӏэн

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [tʹɐ'tʹɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [тӏэтӏ] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэмыӏэс "тӏэтӏэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. Пкъыгъуэ быдэ гуэр хуабэ, псыӀэгъэ с. ху. къыхэкӀкӀэ щабэ, зэкӀэщӀэкӀ, зэпыш хъун.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Шэхур мэтӀатӀэ.
 • Асфальтыр тӀэтӀащ.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • тӏэтӏэн: melt, fuse, liquify
 • Шэхур мэтӀатӀэ: wax melts
 • Асфальтыр тӀэтӀащ: the asfalt melted
УРЫСЫБЗЭ
 • тӏэтӏэн: расплавиться
 • Шэхур мэтӀатӀэ: воск расплавляется
 • Асфальтыр тӀэтӀащ: асфальт расплавился

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын