тӏэфэ-тӏэфэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: МЕЖДОМЕТИЕ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [tʹɐfɐ'tʹɐfɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [тӏэф] + -э - [тӏэф] + -э

МЫХЬЭНЭ

  1. Мэлхэр зыбгъэдашэну щеджэкӀэ къагъэсэбэп.

ЩАПХЪЭХЭР

  • - ТӀэфэ-тӀэфэ! - жери кӀиящ мэлыхъуэ цӀыкӀур. ӀуэрыӀуатэ, фольклор

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • тӏэфэ-тӏэфэ: a sheep call; a way of calling sheep
УРЫСЫБЗЭ
  • тӏэфэ-тӏэфэ: употребляется при подзывании овец

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын