фӏ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ХЬЭРФ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [fʹ]
  • Хьэрфым и цӀэр: [fʹǝ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [фӀ]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: -- фӀ-р -- фӀ-хэр
Эргативнэ: -- фӀ-м -- фӀ-хэм
Послеложнэ: -- фӀ-кӀэ -- фӀ-хэмкӀэ
Обстоятельственнэ: -- фӀ-уэ -- фӀ-хэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Адыгэ алфавитым и плӀыщӀрэ езанэ хьэрф.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • фӏ: forty-first letter of the Kabardino-Cherkess (Circassian) alphabet
УРЫСЫБЗЭ
  • фӏ: сорок первая буква кабардино-черкесского алфавита

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын