фӏамыщӏщӏэх

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [fʹɐmǝɕʹ'ɕʹɐx]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [фӏамыщӏ] + щӏэ- + [х]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: фӏамыщӏщӏэх фӏамыщӏщӏэхыр -- фӏамыщӏщӏэххэр
Эргативнэ: фӏамыщӏщӏэх фӏамыщӏщӏэхым -- фӏамыщӏщӏэххэм
Послеложнэ: фӏамыщӏщӏэхкӀэ фӏамыщӏщӏэхымкӀэ фӏамыщӏщӏэххэкӀэ фӏамыщӏщӏэххэмкӀэ
Обстоятельственнэ: фӏамыщӏщӏэхыу фӏамыщӏщӏэхырауэ фӏамыщӏщӏэххэу фӏамыщӏщӏэххэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. ФӀамыщӀ щӀым къыщӀэзых цӀыху; шахтёр.

ЩАПХЪЭХЭР

  • Хрехъуэ нэхъри фӀамыщӀщӀэххэм фи щӀыхьым, ди къуэшхэ. ЛъэбакъуэщӀэхэр, сборник

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • фӏамыщӏщӏэх: coal miner
УРЫСЫБЗЭ
  • фӏамыщӏщӏэх: шахтёр (угольной шахты)

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын