фӏарий

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [fʹɐ'ri:j]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [фӏарий]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: фӏарий фӏарийр -- фӏарийхэр
Эргативнэ: фӏарий фӏарийм -- фӏарийхэм
Послеложнэ: фӏарийкӀэ фӏариймкӀэ фӏарийхэкӀэ фӏарийхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: фӏарийуэ фӏарийрауэ фӏарийхэу фӏарийхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. ИлъэситӀкӀэ е нэхъыбэкӀэ къэкӀ удз лъэпкъыгъуэ (Plantago).

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • фӏарий: plantain, fleawort
УРЫСЫБЗЭ
  • фӏарий: подорожник

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын