фӏарийтхьэмпэ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [fʹɐri:j'tħɐmpɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [фӏарий] + [тхьэмп] + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: фӏарийтхьэмпэ фӏарийтхьэмпэр -- фӏарийтхьэмпэхэр
Эргативнэ: фӏарийтхьэмпэ фӏарийтхьэмпэм -- фӏарийтхьэмпэхэм
Послеложнэ: фӏарийтхьэмпэкӀэ фӏарийтхьэмпэмкӀэ фӏарийтхьэмпэхэкӀэ фӏарийтхьэмпэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: фӏарийтхьэмпэу фӏарийтхьэмпэрауэ фӏарийтхьэмпэхэу фӏарийтхьэмпэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. Зы гъэкӀэ нэхъ мыпсэу, хущхъуэу къагъэсэбэп удз лӀэужьыгъуэ (Plantago major).

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • фӏарийтхьэмпэ: broadleaf plantain, white man's footprint, waybread, greater plantain
УРЫСЫБЗЭ
  • фӏарийтхьэмпэ: подорожник большой

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын