фӏей

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ПЛЪЫФЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [fʹe:j]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [фӀей]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: фӀей фӀейр -- фӀейхэр
Эргативнэ: фӀей фӀейм -- фӀейхэм
Послеложнэ: фӀейкӀэ фӀеймкӀэ фӀейхэкӀэ фӀейхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: фӀейуэ фӀейрауэ фӀейхэу фӀейхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Къабзагъэ зимыӀэ.
 2. ГуемыӀугъэ, пудыныгъэ зыбгъэдэлъ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Лъэгу фӀей.
 • Напэ фӀей.
 • Гурылъ фӀей.
 • ЦӀыху фӀей.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • фӏей: 1. dirty, filthy, sullied 2. dishonest, immoral
 • Лъэгу фӀей: dirty floor
 • Напэ фӀей: dirty face
 • Гурылъ фӀей: immoral thought or dream
 • ЦӀыху фӀей: dishonest, immoral man
УРЫСЫБЗЭ
 • фӏей: 1. грязный 2. нечестный, безнравственный
 • Лъэгу фӀей: грязный пол
 • Напэ фӀей: грязное лицо
 • Гурылъ фӀей: безнравственная мысль или мечта
 • ЦӀыху фӀей: нечестный человек

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын