фӏепсэлъэн

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [fʹe:psɐ'ɬɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • фӏ- + е- + [псэлъ] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэмыӏэс "фӏепсэлъэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

  1. Зыгуэрым фӀэмыфӀу епсэлъэн.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • фӏепсэлъэн: talk to or converse with sb against sb's wish or will
УРЫСЫБЗЭ
  • фӏепсэлъэн: разговаривать с кем-л. вопреки чьему-л. желанию

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын