фӏефэн

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [fʹe:'fɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • фӏ- + е- + [ф] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэмыӏэс "фӏефэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

  1. Зыгуэрым имыдэу зыгуэрым ефэн.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • фӏефэн: drink or imbibe sth against sb's wish or will
УРЫСЫБЗЭ
  • фӏефэн: выпить что-л. вопреки желанию кого-л.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын