фӏипщхьэн

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [fʹi:'pɕħɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • фӏ- + и- + [пщ] + -хь + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэмыӏэс "фӏипщхьэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

  1. ЗыщӀыпӀэ ипщхьэн зыгуэрым фӀэмыфӀу.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Гъуэм фӀипщхьэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • фӏипщхьэн: crawl inside sth, creep into sth (for example, a sack) against sb's wish or will
  • Гъуэм фӀипщхьэн: crawl inside a burrow agaist sb's will.
УРЫСЫБЗЭ
  • фӏипщхьэн: залезть вовнутрь чего-л. (напр. в мешок) вопреки чьей-л. воле
  • Гъуэм фӀипщхьэн: залезть вовнутрь норы вопреки чьей-л. воле

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын