фӏыцӏэплъ

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ПЛЪЫФЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [fʹǝ'tʹsɐpɬ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • [фӏыцӏ] + -э + [плъ]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжыгъэ Куэд бжыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: фӏыцӏэплъ фӏыцӏэплъыр -- фӏыцӏэплъхэр
Эргативнэ: фӏыцӏэплъ фӏыцӏэплъым -- фӏыцӏэплъхэм
Послеложнэ: фӏыцӏэплъкӀэ фӏыцӏэплъымкӀэ фӏыцӏэплъхэкӀэ фӏыцӏэплъхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: фӏыцӏэплъу фӏыцӏэплъырауэ фӏыцӏэплъхэу фӏыцӏэплъхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

  1. ФӀыцӀафэ зыщӀэлъадэ плъыжьыгъэ.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • фӏыцӏэплъ: dark red
УРЫСЫБЗЭ
  • фӏыцӏэплъ: тёмно-красный

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын