фӏэгъэпщкӏун

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [fʹɐʁɐ'pɕkʹʷǝn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • фӏэ- + гъэ- + [пщкӏу] + -ы + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэӏэс "фӏэгъэпщкӏун"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

  1. Зыгуэрым зыгуэр имылъагъуу, имыщӀэу гъэтӀылъын, зехьэн, зигъэӀэн.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • фӏэгъэпщкӏун: hide, conceal or cover up sth from sb
УРЫСЫБЗЭ
  • фӏэгъэпщкӏун: спрятать, утаить что-л. от кого-л.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын