фӏэгъэщӏын

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [fʹɐʁɐ'ɕʹǝn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • фӏэ- + гъэ- + [щӏ] + -ы + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэӏэс "фӏэгъэщӏын"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

  1. фӏэщӏын I псалъэм и каузатив.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • фӏэгъэщӏын: causative for фӏэщӏын I: have, make or let seem or appear
УРЫСЫБЗЭ
  • фӏэгъэщӏын: каузатив к фӏэщӏын I: давать казаться

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын