фӏэдэн

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ
Jump to navigation Jump to search

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ[зэгъэзэхуэжын]

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ[зэгъэзэхуэжын]

 • IPA [fʹɐ'dɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ[зэгъэзэхуэжын]

 • фӏэ- + [д] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэӏэс "фӏэдэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. Пыдэн, и кӀыхьагъым хэгъэхъуэн.

ЩАПХЪЭХЭР[зэгъэзэхуэжын]

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Ӏэщхьэхэр фӀэдэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • фӏэдэн: sew sth onto sth
 • Ӏэщхьэхэр фӀэдэн: sew on sleeves
УРЫСЫБЗЭ[зэгъэзэхуэжын]
 • фӏэдэн: пришить что-л. к чему-л.
 • Ӏэщхьэхэр фӀэдэн: пришить рукава

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ[зэгъэзэхуэжын]

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ[зэгъэзэхуэжын]

 • IPA [fʹɐ'dɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ[зэгъэзэхуэжын]

 • фӏэ- + [д] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэмыӏэс "фӏэдэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. Зыгуэр хуэмейуэ, фӀэмыфӀу дэн.

ЩАПХЪЭХЭР[зэгъэзэхуэжын]

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • фӏэдэн: sew against sb's will
УРЫСЫБЗЭ[зэгъэзэхуэжын]
 • фӏэдэн: шить против чьей-л. воли

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын