фӏэигъуэн

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [fʹɐjǝ'ʁʷɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • фӏэ- + и- + [гъу] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэӏэс "фӏэигъуэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

  1. И чэзууэ, и зэману, къезэгъыу, къекӀуу къэлъытэн.

ЩАПХЪЭХЭР

  • Мыхьэмэт зэдэлъху-зэшыпхъум я закъуэ къигъанэмэ, нэхь фӀэигъуэти щӀэкӀыжыну хуежьащ. КӀэрашэ Тембот

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • фӏэигъуэн: seem or appear appropriate to sb
УРЫСЫБЗЭ
  • фӏэигъуэн: казаться кому-л. уместным

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын