фӏэлъэфын

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [fʹɐɬɐ'fǝn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • фӏэ- + [лъэф] + -ы + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэӏэс "фӏэлъэфын"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. ФӀэтхъын (хуэмурэ).

ЩАПХЪЭХЭР

 • Зинэ и щхьэр ищӀа мыхъумэ, зи бжьэр фӀэлъэфа жэмыжьым и епэщэщынри зэпигъэуакъым. Къашыргъэ ХьэпащӀэ

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • фӏэлъэфын: pull off or down (for exaple, a boot from one's foot)
УРЫСЫБЗЭ
 • фӏэлъэфын: стянуть что-л. с чего-л. (напр. сапог с ноги)

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [fʹɐɬɐ'fǝn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • фӏэ- + [лъэф] + -ы + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэмыӏэс "фӏэлъэфын"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. Зыгуэрым фӀэлъыр къыфӀэкӀын, къыпыщэтын.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Лъэпэдыр фӀолъэф.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • фӏэлъэфын: slide off or down (about sth strung or stretched)
 • Лъэпэдыр фӀолъэф: the stocking slides off
УРЫСЫБЗЭ
 • фӏэлъэфын: сползти (о чём-л. нанизанном, натянутом)
 • Лъэпэдыр фӀолъэф: носок сползает

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [fʹɐɬɐ'fǝn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • фӏэ- + [лъэф] + -ы + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэӏэс "фӏэлъэфын"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. Плъэфурэ зыгуэрым зыгуэр фӀэхьын.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Пкъор фӀэлъэфын.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • фӏэлъэфын: haul, drag or pull sth against sb's will
 • Пкъор фӀэлъэфын: drag a post
УРЫСЫБЗЭ
 • фӏэлъэфын: тащить, волочить что-л. против чьей-л. воли
 • Пкъор фӀэлъэфын: тащить столб

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын