фӏэмыкӏыу

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: НАРЕЧИЕ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [fʹɐ'mǝtʹʂu:]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • фӀэ- + мы- + [кӀ] + -ы + -у

МЫХЬЭНЭ

 1. Нэхъ кӀасэ мыхъуу.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Зэманым фӀэмыкӀыу.
 • А махуэм фӀэмыкӀыу.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • фӏэмыкӏыу: no later than
 • Зэманым фӀэмыкӀыу: no later than the deadline
 • А махуэм фӀэмыкӀыу: no later than that date
УРЫСЫБЗЭ
 • фӏэмыкӏыу: не позже
 • Зэманым фӀэмыкӀыу: не позже срока
 • А махуэм фӀэмыкӀыу: не позже того дня

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын