фӏэнэн

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [fʹɐ'nɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • фӏэ- + [н] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэмыӏэс "фӏэнэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. Зыгуэрым жьэхэуэу къигъэувыӀэн, кӀэрыщӀа хъун.
 2. Щыхьэн.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • ГъущӀ Ӏунэм фӀэнэн.
 • Щхьэгъусэм фӀэнэн.
 • Гъунэгъум фӀэнэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • фӏэнэн: 1. hook or catch on sth, snag 2. argue, quarrel with sb
 • ГъущӀ Ӏунэм фӀэнэн: catch on a nail
 • Щхьэгъусэм фӀэнэн: quarrel with your spouse
 • Гъунэгъум фӀэнэн: quarrel with your neighbour
УРЫСЫБЗЭ
 • фӏэнэн: 1. цепляться за что-л. 2. ссориться, ругаться с кем-л.
 • ГъущӀ Ӏунэм фӀэнэн: цупляться за гвоздь
 • Щхьэгъусэм фӀэнэн: ссориться с супругом/супругой.
 • Гъунэгъум фӀэнэн: ссориться с соседом.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын