фӏэтхын

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [fʹɐ'txǝn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • фӏэ- + [тх] + -ы + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэӏэс "фӏэтхын"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

  1. Зыгуэрым имыдэу, фӀэмыфӀу тхын.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Письмор фӀэтхын.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • фӏэтхын: write sth against sb's wish or will
  • Письмор фӀэтхын: write a letter aganst sb's will.
УРЫСЫБЗЭ
  • фӏэтхын: написать что-л. вопреки чьему-л. желанию
  • Письмор фӀэтхын: написать письмо вопреки чьему-л. желанию.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын