фӏэчын

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [fʹɐ'tʂǝn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • фӏэ- + [ч] + -ы + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэӏэс "фӏэчын"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

  1. ЗыфӀэлъам укъекъуу къыфӀэгъэкӀын (псынщӀэу).

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • фӏэчын: tear or rip sth off of or away from sth
УРЫСЫБЗЭ
  • фӏэчын: оторвать что-л. от чего-л.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын