фӏэшхыкӏын

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [fʹɐʂxǝ'tʹʂǝn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • фӏэ- + [шх] + -ы + -кӏ + -ы + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэӏэс "фӏэшхыкӏын"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

  1. Зыгуэрым пылъыр, пытыр пышхыкӀын.

ЩАПХЪЭХЭР

  • Къунтхым фӀэлъа хьэмбылур бдзэжьейм фӀишхыкӀащ. Къэбэрдей, альманах

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • фӏэшхыкӏын: eat sth put or placed on sth
УРЫСЫБЗЭ
  • фӏэшхыкӏын: съесть что-л. надетое на что-л.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын