фӏэщхьэн

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

  • IPA [fʹɐ'ɕħɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

  • фӏэ- + [щхь] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэмыӏэс "фӏэщхьэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

  1. ИщхьэмкӀэ къыщытещӀэн, къыщыухуэн.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

  • Шырыкъу лъапщэр фӀэщхьат.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
  • фӏэщхьэн: become wrinkled (about the top of a boot)
  • Шырыкъу лъапщэр фӀэщхьат: the top of his boot became wrinkled
УРЫСЫБЗЭ
  • фӏэщхьэн: собраться, сморщиться (о голенище сапога)
  • Шырыкъу лъапщэр фӀэщхьат: голенище его сапога сморщилось

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын