фӏэщӏэн

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [fʹɐ'ɕʹɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • фӏэ- + [щӏ] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэӏэс "фӏэщӏэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. ПыщӀэн, кӀэрыщӀэн.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Къудамэм фӀэщӀэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • фӏэщӏэн: tie or fasten sth to the end of sth
 • Къудамэм фӀэщӀэн: tie sth to the end of a branch
УРЫСЫБЗЭ
 • фӏэщӏэн: привязать что-л. к концу чего-л.
 • Къудамэм фӀэщӀэн: привязать к концу ветки

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [fʹɐ'ɕʹɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • фӏэ- + [щӏ] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэӏэс "фӏэщӏэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. Зыгуэрым имыдэу зыгуэр щӀэн.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Ӏуэху фӀэщӀэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • фӏэщӏэн: do sth against sb's wish or will
 • Ӏуэху фӀэщӀэн: do sth aginst sb's will
УРЫСЫБЗЭ
 • фӏэщӏэн: делать что-л. вопреки чьему-л. желанию
 • Ӏуэху фӀэщӀэн: делать что-л. вопреки чьему-л. желанию

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын