спр-лъэӏ-фӏэгъэхуэн1

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

Глагол лъэӏэс "фӏэгъэхуэн"-ым и спряженэр[зэгъэзэхуэжын]Инфинитив (масдар)
щыӀэныгъэ: фӏэгъэхуэн
щымыӀэныгъэ: фӏэмыгъэхуэн
Инфинитив (масдар) щхьэкӀэ зэхъуэкӀа сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэн фӏэбгъэхуэн фӏигъэхуэн фӏэдгъэхуэн фӏэвгъэхуэн фӏагъэхуэн
щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуэн фӏумыгъэхуэн фӏимыгъэхуэн фӏэдмыгъэхуэн фӏэвмыгъэхуэн фӏамыгъэхуэн
Унафэ наклоненэ уэ фэ
щыӀэныгъэ: фӏэгъахуэ! фӏэвгъахуэ!
щымыӀэныгъэ: фӏумыгъахуэ! фӏэвмыгъахуэ!
Ре-кӀэ унафэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
щыӀэныгъэ: сыфӏрегъахуэ уфӏрегъахуэ фӏрегъахуэ дыфӏрегъахуэ фыфӏрегъахуэ фӏрегъахуэ
щымыӀэныгъэ: сыфӏремыгъахуэ уфӏремыгъахуэ фӏремыгъахуэ дыфӏремыгъахуэ фыфӏремыгъахуэ фӏремыгъахуэ
ЗэраӀуатэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
ит зэман – щыӀэныгъэ: фӏызогъахуэ(р) фӏыбогъахуэ(р) фӏегъахуэ(р) фӏыдогъахуэ(р) фӏывогъахуэ(р) фӏагъахуэ(р)
ит зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэркъым фӏэбгъахуэркъым фӏигъахуэркъым фӏэдгъахуэркъым фӏэвгъахуэркъым фӏагъахуэркъым
блэкӀа зэфӀэмыкӀа зэман (имперфект) – щыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэрт фӏэбгъахуэрт фӏигъахуэрт фӏэдгъахуэрт фӏэвгъахуэрт фӏагъахуэрт
блэкӀа зэфӀэмыкӀа зэман (имперфект) – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэртэкъым фӏэбгъахуэртэкъым фӏигъахуэртэкъым фӏэдгъахуэртэкъым фӏэвгъахуэртэкъым фӏагъахуэртэкъым
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуащ фӏэбгъэхуащ фӏигъэхуащ фӏэдгъэхуащ фӏэвгъэхуащ фӏагъэхуащ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуакъым фӏэбгъэхуакъым фӏигъэхуакъым фӏэдгъэхуакъым фӏэвгъэхуакъым фӏагъэхуакъым
блэкӀа зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуат фӏэбгъэхуат фӏигъэхуат фӏэдгъэхуат фӏэвгъэхуат фӏагъэхуат
блэкӀа зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуатэкъым фӏэбгъэхуатэкъым фӏигъэхуатэкъым фӏэдгъэхуатэкъым фӏэвгъэхуатэкъым фӏагъэхуатэкъым
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэгъащ фӏэбгъэхуэгъащ фӏигъэхуэгъащ фӏэдгъэхуэгъащ фӏэвгъэхуэгъащ фӏагъэхуэгъащ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэгъакъым фӏэбгъэхуэгъакъым фӏигъэхуэгъакъым фӏэдгъэхуэгъакъым фӏэвгъэхуэгъакъым фӏагъэхуэгъакъым
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа и пэ ит зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэгъат фӏэбгъэхуэгъат фӏигъэхуэгъат фӏэдгъэхуэгъат фӏэвгъэхуэгъат фӏагъэхуэгъат
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа и пэ ит зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэгъатэкъым фӏэбгъэхуэгъатэкъым фӏигъэхуэгъатэкъым фӏэдгъэхуэгъатэкъым фӏэвгъэхуэгъатэкъым фӏагъэхуэгъатэкъым
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман I – щыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэщ фӏэбгъахуэщ фӏигъахуэщ фӏэдгъахуэщ фӏэвгъахуэщ фӏагъахуэщ
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман I – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэкъым фӏэбгъахуэкъым фӏигъахуэкъым фӏэдгъахуэкъым фӏэвгъахуэкъым фӏагъахуэкъым
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман II – щыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэт фӏэбгъахуэт фӏигъахуэт фӏэдгъахуэт фӏэвгъахуэт фӏагъахуэт
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман II – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэтэкъым фӏэбгъахуэтэкъым фӏигъахуэтэкъым фӏэдгъахуэтэкъым фӏэвгъахуэтэкъым фӏагъахуэтэкъым
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнщ фӏэбгъэхуэнщ фӏигъэхуэнщ фӏэдгъэхуэнщ фӏэвгъэхуэнщ фӏагъэхуэнщ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнкъым фӏэбгъэхуэнкъым фӏигъэхуэнкъым фӏэдгъэхуэнкъым фӏэвгъэхуэнкъым фӏагъэхуэнкъым
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнущ фӏэбгъэхуэнущ фӏигъэхуэнущ фӏэдгъэхуэнущ фӏэвгъэхуэнущ фӏагъэхуэнущ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнукъым фӏэбгъэхуэнукъым фӏигъэхуэнукъым фӏэдгъэхуэнукъым фӏэвгъэхуэнукъым фӏагъэхуэнукъым
ЗэрыупщӀэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
ит зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэрэ фӏэбгъахуэрэ фӏигъахуэрэ фӏэдгъахуэрэ фӏэвгъахуэрэ фӏагъахуэрэ
ит зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэркъэ фӏэбгъахуэркъэ фӏигъахуэркъэ фӏэдгъахуэркъэ фӏэвгъахуэркъэ фӏагъахуэркъэ
блэкӀа зэфӀэмыкӀа зэман (имперфект) – щыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэрт фӏэбгъахуэрт фӏигъахуэрт фӏэдгъахуэрт фӏэвгъахуэрт фӏагъахуэрт
блэкӀа зэфӀэмыкӀа зэман (имперфект) – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэртэкъэ фӏэбгъахуэртэкъэ фӏигъахуэртэкъэ фӏэдгъахуэртэкъэ фӏэвгъахуэртэкъэ фӏагъахуэртэкъэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуа фӏэбгъэхуа фӏигъэхуа фӏэдгъэхуа фӏэвгъэхуа фӏагъэхуа
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуакъэ фӏэбгъэхуакъэ фӏигъэхуакъэ фӏэдгъэхуакъэ фӏэвгъэхуакъэ фӏагъэхуакъэ
блэкӀа зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуат фӏэбгъэхуат фӏигъэхуат фӏэдгъэхуат фӏэвгъэхуат фӏагъэхуат
блэкӀа зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуатэкъэ фӏэбгъэхуатэкъэ фӏигъэхуатэкъэ фӏэдгъэхуатэкъэ фӏэвгъэхуатэкъэ фӏагъэхуатэкъэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэгъа фӏэбгъэхуэгъа фӏигъэхуэгъа фӏэдгъэхуэгъа фӏэвгъэхуэгъа фӏагъэхуэгъа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман – щымыӀыныгъэ: фӏэзгъэхуэгъакъэ фӏэбгъэхуэгъакъэ фӏигъэхуэгъакъэ фӏэдгъэхуэгъакъэ фӏэвгъэхуэгъакъэ фӏагъэхуэгъакъэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа и пэ ит зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэгъат фӏэбгъэхуэгъат фӏигъэхуэгъат фӏэдгъэхуэгъат фӏэвгъэхуэгъат фӏагъэхуэгъат
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа и пэ ит зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэгъатэкъэ фӏэбгъэхуэгъатэкъэ фӏигъэхуэгъатэкъэ фӏэдгъэхуэгъатэкъэ фӏэвгъэхуэгъатэкъэ фӏагъэхуэгъатэкъэ
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман I – щыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэ фӏэбгъахуэ фӏигъахуэ фӏэдгъахуэ фӏэвгъахуэ фӏагъахуэ
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман I – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэкъэ фӏэбгъахуэкъэ фӏигъахуэкъэ фӏэдгъахуэкъэ фӏэвгъахуэкъэ фӏагъахуэкъэ
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман II – щыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэт фӏэбгъахуэт фӏигъахуэт фӏэдгъахуэт фӏэвгъахуэт фӏагъахуэт
блэкӀа гъэкӀэщӀа зэман II – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэтэкъэ фӏэбгъахуэтэкъэ фӏигъахуэтэкъэ фӏэдгъахуэтэкъэ фӏэвгъахуэтэкъэ фӏагъахуэтэкъэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэн фӏэбгъэхуэн фӏигъэхуэн фӏэдгъэхуэн фӏэвгъэхуэн фӏагъэхуэн
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнкъэ фӏэбгъэхуэнкъэ фӏигъэхуэнкъэ фӏэдгъэхуэнкъэ фӏэвгъэхуэнкъэ фӏагъэхуэнкъэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэну фӏэбгъэхуэну фӏигъэхуэну фӏэдгъэхуэну фӏэвгъэхуэну фӏагъэхуэну
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнукъэ фӏэбгъэхуэнукъэ фӏигъэхуэнукъэ фӏэдгъэхуэнукъэ фӏэвгъэхуэнукъэ фӏагъэхуэнукъэ
условнэ ипэжыпӀэкӀэ щыӀэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
ит зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэмэ фӏэбгъахуэмэ фӏигъахуэмэ фӏэдгъахуэмэ фӏэвгъахуэмэ фӏагъахуэмэ
ит зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъахуэмэ фӏумыгъахуэмэ фӏимыгъахуэмэ фӏэдмыгъахуэмэ фӏэвмыгъахуэмэ фӏамыгъахуэмэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуамэ фӏэбгъэхуамэ фӏигъэхуамэ фӏэдгъэхуамэ фӏэвгъэхуамэ фӏагъэхуамэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуамэ фӏумыгъэхуамэ фӏимыгъэхуамэ фӏэдмыгъэхуамэ фӏэвмыгъэхуамэ фӏамыгъэхуамэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект)– щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэгъамэ фӏэбгъэхуэгъамэ фӏигъэхуэгъамэ фӏэдгъэхуэгъамэ фӏэвгъэхуэгъамэ фӏагъэхуэгъамэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуэгъамэ фӏумыгъэхуэгъамэ фӏимыгъэхуэгъамэ фӏэдмыгъэхуэгъамэ фӏэвмыгъэхуэгъамэ фӏамыгъэхуэгъамэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнмэ фӏэбгъэхуэнмэ фӏигъэхуэнмэ фӏэдгъэхуэнмэ фӏэвгъэхуэнмэ фӏагъэхуэнмэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуэнмэ фӏумыгъэхуэнмэ фӏимыгъэхуэнмэ фӏэдмыгъэхуэнмэ фӏэвмыгъэхуэнмэ фӏамыгъэхуэнмэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнумэ фӏэбгъэхуэнумэ фӏигъэхуэнумэ фӏэдгъэхуэнумэ фӏэвгъэхуэнумэ фӏагъэхуэнумэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуэнумэ фӏумыгъэхуэнумэ фӏимыгъэхуэнумэ фӏэдмыгъэхуэнумэ фӏэвмыгъэхуэнумэ фӏамыгъэхуэнумэ
условнэ ипэжыпӀэкӀэ щымыӀэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
ит зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэтэмэ фӏэбгъахуэтэмэ фӏигъахуэтэмэ фӏэдгъахуэтэмэ фӏэвгъахуэтэмэ фӏагъахуэтэмэ
ит зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъахуэтэмэ фӏумыгъахуэтэмэ фӏимыгъахуэтэмэ фӏэдмыгъахуэтэмэ фӏэвмыгъахуэтэмэ фӏамыгъахуэтэмэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуатэмэ фӏэбгъэхуатэмэ фӏигъэхуатэмэ фӏэдгъэхуатэмэ фӏэвгъэхуатэмэ фӏагъэхуатэмэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуатэмэ фӏумыгъэхуатэмэ фӏимыгъэхуатэмэ фӏэдмыгъэхуатэмэ фӏэвмыгъэхуатэмэ фӏамыгъэхуатэмэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект)– щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэгъатэмэ фӏэбгъэхуэгъатэмэ фӏигъэхуэгъатэмэ фӏэдгъэхуэгъатэмэ фӏэвгъэхуэгъатэмэ фӏагъэхуэгъатэмэ
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуэгъатэмэ фӏумыгъэхуэгъатэмэ фӏимыгъэхуэгъатэмэ фӏэдмыгъэхуэгъатэмэ фӏэвмыгъэхуэгъатэмэ фӏамыгъэхуэгъатэмэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнтэмэ фӏэбгъэхуэнтэмэ фӏигъэхуэнтэмэ фӏэдгъэхуэнтэмэ фӏэвгъэхуэнтэмэ фӏагъэхуэнтэмэ
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуэнтэмэ фӏумыгъэхуэнтэмэ фӏимыгъэхуэнтэмэ фӏэдмыгъэхуэнтэмэ фӏэвмыгъэхуэнтэмэ фӏамыгъэхуэнтэмэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнутэмэ фӏэбгъэхуэнутэмэ фӏигъэхуэнутэмэ фӏэдгъэхуэнутэмэ фӏэвгъэхуэнутэмэ фӏагъэхуэнутэмэ
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуэнутэмэ фӏумыгъэхуэнутэмэ фӏимыгъэхуэнутэмэ фӏэдмыгъэхуэнутэмэ фӏэвмыгъэхуэнутэмэ фӏамыгъэхуэнутэмэ
сослагательнэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнт фӏэбгъэхуэнт фӏигъэхуэнт фӏэдгъэхуэнт фӏэвгъэхуэнт фӏагъэхуэнт
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнтэкъым фӏэбгъэхуэнтэкъым фӏигъэхуэнтэкъым фӏэдгъэхуэнтэкъым фӏэвгъэхуэнтэкъым фӏагъэхуэнтэкъым
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнут фӏэбгъэхуэнут фӏигъэхуэнут фӏэдгъэхуэнут фӏэвгъэхуэнут фӏагъэхуэнут
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнутэкъым фӏэбгъэхуэнутэкъым фӏигъэхуэнутэкъым фӏэдгъэхуэнутэкъым фӏэвгъэхуэнутэкъым фӏагъэхуэнутэкъым
уступительнэ ипэжыпӀэкӀэ щыӀэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
ит зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэми фӏэбгъахуэми фӏигъахуэми фӏэдгъахуэми фӏэвгъахуэми фӏагъахуэми
ит зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъахуэми фӏумыгъахуэми фӏимыгъахуэми фӏэдмыгъахуэми фӏэвмыгъахуэми фӏамыгъахуэми
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуами фӏэбгъэхуами фӏигъэхуами фӏэдгъэхуами фӏэвгъэхуами фӏагъэхуами
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуами фӏумыгъэхуами фӏимыгъэхуами фӏэдмыгъэхуами фӏэвмыгъэхуами фӏамыгъэхуами
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект)– щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэгъами фӏэбгъэхуэгъами фӏигъэхуэгъами фӏэдгъэхуэгъами фӏэвгъэхуэгъами фӏагъэхуэгъами
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуэгъами фӏумыгъэхуэгъами фӏимыгъэхуэгъами фӏэдмыгъэхуэгъами фӏэвмыгъэхуэгъами фӏамыгъэхуэгъами
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнми фӏэбгъэхуэнми фӏигъэхуэнми фӏэдгъэхуэнми фӏэвгъэхуэнми фӏагъэхуэнми
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуэнми фӏумыгъэхуэнми фӏимыгъэхуэнми фӏэдмыгъэхуэнми фӏэвмыгъэхуэнми фӏамыгъэхуэнми
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнуми фӏэбгъэхуэнуми фӏигъэхуэнуми фӏэдгъэхуэнуми фӏэвгъэхуэнуми фӏагъэхуэнуми
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуэнуми фӏумыгъэхуэнуми фӏимыгъэхуэнуми фӏэдмыгъэхуэнуми фӏэвмыгъэхуэнуми фӏамыгъэхуэнуми
уступительнэ ипэжыпӀэкӀэ щымыӀэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
ит зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъахуэтэми фӏэбгъахуэтэми фӏигъахуэтэми фӏэдгъахуэтэми фӏэвгъахуэтэми фӏагъахуэтэми
ит зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъахуэтэми фӏумыгъахуэтэми фӏимыгъахуэтэми фӏэдмыгъахуэтэми фӏэвмыгъахуэтэми фӏамыгъахуэтэми
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуатэми фӏэбгъэхуатэми фӏигъэхуатэми фӏэдгъэхуатэми фӏэвгъэхуатэми фӏагъэхуатэми
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман (перфект) – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуатэми фӏумыгъэхуатэми фӏимыгъэхуатэми фӏэдмыгъэхуатэми фӏэвмыгъэхуатэми фӏамыгъэхуатэми
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект)– щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэгъатэми фӏэбгъэхуэгъатэми фӏигъэхуэгъатэми фӏэдгъэхуэгъатэми фӏэвгъэхуэгъатэми фӏагъэхуэгъатэми
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман (плюс квамперфект) – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуэгъатэми фӏумыгъэхуэгъатэми фӏимыгъэхуэгъатэми фӏэдмыгъэхуэгъатэми фӏэвмыгъэхуэгъатэми фӏамыгъэхуэгъатэми
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнтэми фӏэбгъэхуэнтэми фӏигъэхуэнтэми фӏэдгъэхуэнтэми фӏэвгъэхуэнтэми фӏагъэхуэнтэми
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуэнтэми фӏумыгъэхуэнтэми фӏимыгъэхуэнтэми фӏэдмыгъэхуэнтэми фӏэвмыгъэхуэнтэми фӏамыгъэхуэнтэми
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуэнутэми фӏэбгъэхуэнутэми фӏигъэхуэнутэми фӏэдгъэхуэнутэми фӏэвгъэхуэнутэми фӏагъэхуэнутэми
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман – щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуэнутэми фӏумыгъэхуэнутэми фӏимыгъэхуэнутэми фӏэдмыгъэхуэнутэми фӏэвмыгъэхуэнутэми фӏамыгъэхуэнутэми
гъэщӀэгъуэныгъэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуаи фӏэбгъэхуаи фӏигъэхуаи фӏэдгъэхуаи фӏэвгъэхуаи фӏагъэхуаи
щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуакъыми фӏэбгъэхуакъыми фӏигъэхуакъыми фӏэдгъэхуакъыми фӏэвгъэхуакъыми фӏагъэхуакъыми
фӀэфӀыныгъэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуащэрэт фӏэбгъэхуащэрэт фӏигъэхуащэрэт фӏэдгъэхуащэрэт фӏэвгъэхуащэрэт фӏагъэхуащэрэт
щымыӀэныгъэ: фӏэзмыгъэхуащэрэт фӏумыгъэхуащэрэт фӏимыгъэхуащэрэт фӏэдмыгъэхуащэрэт фӏэвмыгъэхуащэрэт фӏамыгъэхуащэрэт
шэч къытехьэныгъэ наклоненэ сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
гъэн-кӀэ мыгъэбелджыла - щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуагъэнщ фӏэбгъэхуагъэнщ фӏигъэхуагъэнщ фӏэдгъэхуагъэнщ фӏэвгъэхуагъэнщ фӏагъэхуагъэнщ
гъэн-кӀэ мыгъэбелджыла - щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуагъэнкъым фӏэбгъэхуагъэнкъым фӏигъэхуагъэнкъым фӏэдгъэхуагъэнкъым фӏэвгъэхуагъэнкъым фӏагъэхуагъэнкъым
гъэнт-кӀэ мыгъэбелджыла - щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуагъэнт фӏэбгъэхуагъэнт фӏигъэхуагъэнт фӏэдгъэхуагъэнт фӏэвгъэхуагъэнт фӏагъэхуагъэнт
гъэнт-кӀэ мыгъэбелджыла - щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуагъэнтэкъым фӏэбгъэхуагъэнтэкъым фӏигъэхуагъэнтэкъым фӏэдгъэхуагъэнтэкъым фӏэвгъэхуагъэнтэкъым фӏагъэхуагъэнтэкъым
гъэн-кӀэ мыгъэбелджыла зэрыупщӀэ - щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуагъэн фӏэбгъэхуагъэн фӏигъэхуагъэн фӏэдгъэхуагъэн фӏэвгъэхуагъэн фӏагъэхуагъэн
гъэн-кӀэ мыгъэбелджыла зэрыупщӀэ - щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуагъэнкъэ фӏэбгъэхуагъэнкъэ фӏигъэхуагъэнкъэ фӏэдгъэхуагъэнкъэ фӏэвгъэхуагъэнкъэ фӏагъэхуагъэнкъэ
гъэнт-кӀэ мыгъэбелджыла зэрыупщӀэ - щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуагъэнт фӏэбгъэхуагъэнт фӏигъэхуагъэнт фӏэдгъэхуагъэнт фӏэвгъэхуагъэнт фӏагъэхуагъэнт
гъэнт-кӀэ мыгъэбелджыла зэрыупщӀэ - щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуагъэнтэкъэ фӏэбгъэхуагъэнтэкъэ фӏигъэхуагъэнтэкъэ фӏэдгъэхуагъэнтэкъэ фӏэвгъэхуагъэнтэкъэ фӏагъэхуагъэнтэкъэ
гъэну-кӀэ гъэбелджыла - щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуагъэнущ фӏэбгъэхуагъэнущ фӏигъэхуагъэнущ фӏэдгъэхуагъэнущ фӏэвгъэхуагъэнущ фӏагъэхуагъэнущ
гъэну-кӀэ гъэбелджыла - щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуагъэнукъым фӏэбгъэхуагъэнукъым фӏигъэхуагъэнукъым фӏэдгъэхуагъэнукъым фӏэвгъэхуагъэнукъым фӏагъэхуагъэнукъым
гъэнут-кӀэ гъэбелджыла - щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуагъэнут фӏэбгъэхуагъэнут фӏигъэхуагъэнут фӏэдгъэхуагъэнут фӏэвгъэхуагъэнут фӏагъэхуагъэнут
гъэнут-кӀэ гъэбелджыла - щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуагъэнутэкъым фӏэбгъэхуагъэнутэкъым фӏигъэхуагъэнутэкъым фӏэдгъэхуагъэнутэкъым фӏэвгъэхуагъэнутэкъым фӏагъэхуагъэнутэкъым
гъэну-кӀэ гъэбелджыла зэрыупщӀэ - щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуагъэну фӏэбгъэхуагъэну фӏигъэхуагъэну фӏэдгъэхуагъэну фӏэвгъэхуагъэну фӏагъэхуагъэну
гъэну-кӀэ гъэбелджыла зэрыупщӀэ - щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуагъэнукъэ фӏэбгъэхуагъэнукъэ фӏигъэхуагъэнукъэ фӏэдгъэхуагъэнукъэ фӏэвгъэхуагъэнукъэ фӏагъэхуагъэнукъэ
гъэнут-кӀэ гъэбелджыла зэрыупщӀэ - щыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуагъэнут фӏэбгъэхуагъэнут фӏигъэхуагъэнут фӏэдгъэхуагъэнут фӏэвгъэхуагъэнут фӏагъэхуагъэнут
гъэнут-кӀэ гъэбелджыла зэрыупщӀэ - щымыӀэныгъэ: фӏэзгъэхуагъэнутэкъэ фӏэбгъэхуагъэнутэкъэ фӏигъэхуагъэнутэкъэ фӏэдгъэхуагъэнутэкъэ фӏэвгъэхуагъэнутэкъэ фӏагъэхуагъэнутэкъэ
Зылэжь (субъектнэ) причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ фӏэзыгъахуэ
ит зэман - щымыӀэныгъэ фӏэзымыгъахуэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ фӏэзыгъэхуа
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ фӏэзымыгъэхуа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ фӏэзыгъэхуэгъа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ фӏэзымыгъэхуэгъа
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ фӏэзыгъэхуэн
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ фӏэзымыгъэхуэн
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ фӏэзыгъэхуэну
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ фӏэзымыгъэхуэну
Зэлэжь (объектнэ) причастие (щхьэм иту) сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
ит зэман - щыӀэныгъэ фӏэзгъахуэ фӏэбгъахуэ фӏигъахуэ фӏэдгъахуэ фӏэвгъахуэ фӏагъахуэ
ит зэман - щымыӀэныгъэ фӏэзмыгъахуэ фӏумыгъахуэ фӏимыгъахуэ фӏэдмыгъахуэ фӏэвмыгъахуэ фӏамыгъахуэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ фӏэзгъэхуа фӏэбгъэхуа фӏигъэхуа фӏэдгъэхуа фӏэвгъэхуа фӏагъэхуа
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ фӏэзмыгъэхуа фӏумыгъэхуа фӏимыгъэхуа фӏэдмыгъэхуа фӏэвмыгъэхуа фӏамыгъэхуа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ фӏэзгъэхуэгъа фӏэбгъэхуэгъа фӏигъэхуэгъа фӏэдгъэхуэгъа фӏэвгъэхуэгъа фӏагъэхуэгъа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ фӏэзмыгъэхуэгъа фӏумыгъэхуэгъа фӏимыгъэхуэгъа фӏэдмыгъэхуэгъа фӏэвмыгъэхуэгъа фӏамыгъэхуэгъа
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ фӏэзгъэхуэн фӏэбгъэхуэн фӏигъэхуэн фӏэдгъэхуэн фӏэвгъэхуэн фӏагъэхуэн
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ фӏэзмыгъэхуэн фӏумыгъэхуэн фӏимыгъэхуэн фӏэдмыгъэхуэн фӏэвмыгъэхуэн фӏамыгъэхуэн
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ фӏэзгъэхуэну фӏэбгъэхуэну фӏигъэхуэну фӏэдгъэхуэну фӏэвгъэхуэну фӏагъэхуэну
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ фӏэзмыгъэхуэну фӏумыгъэхуэну фӏимыгъэхуэну фӏэдмыгъэхуэну фӏэвмыгъэхуэну фӏамыгъэхуэну
Зэлэжь (объектнэ) причастие (щхьэншэ)
ит зэман - щыӀэныгъэ фӏэгъахуэ
ит зэман - щымыӀэныгъэ фӏэмыгъахуэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ фӏэгъэхуа
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ фӏэмыгъэхуа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ фӏэгъэхуэгъа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ фӏэмыгъэхуэгъа
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ фӏэгъэхуэн
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ фӏэмыгъэхуэн
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ фӏэгъэхуэну
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ фӏэмыгъэхуэну
Обстоятельственнэ причастиехэр сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
Лэжьыгъэм и къэхъукӀэр зыгъэбелджылы причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ зэрыфӏэзгъахуэ зэрыфӏэбгъахуэ зэрыфӏигъахуэ зэрыфӏэдгъахуэ зэрыфӏэвгъахуэ зэрыфӏагъахуэ
ит зэман - щымыӀэныгъэ зэрыфӏэзмыгъахуэ зэрыфӏумыгъахуэ зэрыфӏимыгъахуэ зэрыфӏэдмыгъахуэ зэрыфӏэвмыгъахуэ зэрыфӏамыгъахуэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ зэрыфӏэзгъэхуа зэрыфӏэбгъэхуа зэрыфӏигъэхуа зэрыфӏэдгъэхуа зэрыфӏэвгъэхуа зэрыфӏагъэхуа
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ зэрыфӏэзмыгъэхуа зэрыфӏумыгъэхуа зэрыфӏимыгъэхуа зэрыфӏэдмыгъэхуа зэрыфӏэвмыгъэхуа зэрыфӏамыгъэхуа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ зэрыфӏэзгъэхуэгъа зэрыфӏэбгъэхуэгъа зэрыфӏигъэхуэгъа зэрыфӏэдгъэхуэгъа зэрыфӏэвгъэхуэгъа зэрыфӏагъэхуэгъа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ зэрыфӏэзмыгъэхуэгъа зэрыфӏумыгъэхуэгъа зэрыфӏимыгъэхуэгъа зэрыфӏэдмыгъэхуэгъа зэрыфӏэвмыгъэхуэгъа зэрыфӏамыгъэхуэгъа
къэкӀуэну мыгъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ зэрыфӏэзгъэхуэн зэрыфӏэбгъэхуэн зэрыфӏигъэхуэн зэрыфӏэдгъэхуэн зэрыфӏэвгъэхуэн зэрыфӏагъэхуэн
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ зэрыфӏэзмыгъэхуэн зэрыфӏумыгъэхуэн зэрыфӏимыгъэхуэн зэрыфӏэдмыгъэхуэн зэрыфӏэвмыгъэхуэн зэрыфӏамыгъэхуэн
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щыӀэныгъэ зэрыфӏэзгъэхуэну зэрыфӏэбгъэхуэну зэрыфӏигъэхуэну зэрыфӏэдгъэхуэну зэрыфӏэвгъэхуэну зэрыфӏагъэхуэну
къэкӀуэну гъэбелджыла зэман - щымыӀэныгъэ зэрыфӏэзмыгъэхуэну зэрыфӏумыгъэхуэну зэрыфӏимыгъэхуэну зэрыфӏэдмыгъэхуэну зэрыфӏэвмыгъэхуэну зэрыфӏамыгъэхуэну
Зэман/щӀыпӀэ зыгъэбелджылы причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ щыфӏэзгъахуэ щыфӏэбгъахуэ щыфӏигъахуэ щыфӏэдгъахуэ щыфӏэвгъахуэ щыфӏагъахуэ
ит зэман - щымыӀэныгъэ щыфӏэзмыгъахуэ щыфӏумыгъахуэ щыфӏимыгъахуэ щыфӏэдмыгъахуэ щыфӏэвмыгъахуэ щыфӏамыгъахуэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ щыфӏэзгъэхуа щыфӏэбгъэхуа щыфӏигъэхуа щыфӏэдгъэхуа щыфӏэвгъэхуа щыфӏагъэхуа
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ щыфӏэзмыгъэхуа щыфӏумыгъэхуа щыфӏимыгъэхуа щыфӏэдмыгъэхуа щыфӏэвмыгъэхуа щыфӏамыгъэхуа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ щыфӏэзгъэхуэгъа щыфӏэбгъэхуэгъа щыфӏигъэхуэгъа щыфӏэдгъэхуэгъа щыфӏэвгъэхуэгъа щыфӏагъэхуэгъа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ щыфӏэзмыгъэхуэгъа щыфӏумыгъэхуэгъа щыфӏимыгъэхуэгъа щыфӏэдмыгъэхуэгъа щыфӏэвмыгъэхуэгъа щыфӏамыгъэхуэгъа
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ щыфӏэзгъэхуэн щыфӏэбгъэхуэн щыфӏигъэхуэн щыфӏэдгъэхуэн щыфӏэвгъэхуэн щыфӏагъэхуэн
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ щыфӏэзмыгъэхуэн щыфӏумыгъэхуэн щыфӏимыгъэхуэн щыфӏэдмыгъэхуэн щыфӏэвмыгъэхуэн щыфӏамыгъэхуэн
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ щыфӏэзгъэхуэну щыфӏэбгъэхуэну щыфӏигъэхуэну щыфӏэдгъэхуэну щыфӏэвгъэхуэну щыфӏагъэхуэну
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ щыфӏэзмыгъэхуэну щыфӏумыгъэхуэну щыфӏимыгъэхуэну щыфӏэдмыгъэхуэну щыфӏэвмыгъэхуэну щыфӏамыгъэхуэну
ЩӀыпӀэ зыгъэбелджылы причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ здыфӏэзгъахуэ здыфӏэбгъахуэ здыфӏигъахуэ здыфӏэдгъахуэ здыфӏэвгъахуэ здыфӏагъахуэ
ит зэман - щымыӀэныгъэ здыфӏэзмыгъахуэ здыфӏумыгъахуэ здыфӏимыгъахуэ здыфӏэдмыгъахуэ здыфӏэвмыгъахуэ здыфӏамыгъахуэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ здыфӏэзгъэхуа здыфӏэбгъэхуа здыфӏигъэхуа здыфӏэдгъэхуа здыфӏэвгъэхуа здыфӏагъэхуа
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ здыфӏэзмыгъэхуа здыфӏумыгъэхуа здыфӏимыгъэхуа здыфӏэдмыгъэхуа здыфӏэвмыгъэхуа здыфӏамыгъэхуа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ здыфӏэзгъэхуэгъа здыфӏэбгъэхуэгъа здыфӏигъэхуэгъа здыфӏэдгъэхуэгъа здыфӏэвгъэхуэгъа здыфӏагъэхуэгъа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ здыфӏэзмыгъэхуэгъа здыфӏумыгъэхуэгъа здыфӏимыгъэхуэгъа здыфӏэдмыгъэхуэгъа здыфӏэвмыгъэхуэгъа здыфӏамыгъэхуэгъа
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ здыфӏэзгъэхуэн здыфӏэбгъэхуэн здыфӏигъэхуэн здыфӏэдгъэхуэн здыфӏэвгъэхуэн здыфӏагъэхуэн
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ здыфӏэзмыгъэхуэн здыфӏумыгъэхуэн здыфӏимыгъэхуэн здыфӏэдмыгъэхуэн здыфӏэвмыгъэхуэн здыфӏамыгъэхуэн
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ здыфӏэзгъэхуэну здыфӏэбгъэхуэну здыфӏигъэхуэну здыфӏэдгъэхуэну здыфӏэвгъэхуэну здыфӏагъэхуэну
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ здыфӏэзмыгъэхуэну здыфӏумыгъэхуэну здыфӏимыгъэхуэну здыфӏэдмыгъэхуэну здыфӏэвмыгъэхуэну здыфӏамыгъэхуэну
Щхьэусыгъуэ, мурад зыгъэбелджылы причастие
ит зэман - щыӀэныгъэ щӏыфӀэзгъахуэ щӏыфӀэбгъахуэ щӏыфӀигъахуэ щӏыфӀэдгъахуэ щӏыфӀэвгъахуэ щӏыфӀагъахуэ
ит зэман - щымыӀэныгъэ щӏыфӀэзмыгъахуэ щӏыфӀумыгъахуэ щӏыфӀимыгъахуэ щӏыфӀэдмыгъахуэ щӏыфӀэвмыгъахуэ щӏыфӀамыгъахуэ
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ щӏыфӀэзгъэхуа щӏыфӀэбгъэхуа щӏыфӀигъэхуа щӏыфӀэдгъэхуа щӏыфӀэвгъэхуа щӏыфӀагъэхуа
блэкӀа зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ щӏыфӀэзмыгъэхуа щӏыфӀумыгъэхуа щӏыфӀимыгъэхуа щӏыфӀэдмыгъэхуа щӏыфӀэвмыгъэхуа щӏыфӀамыгъэхуа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щыӀэныгъэ щӏыфӀэзгъэхуэгъа щӏыфӀэбгъэхуэгъа щӏыфӀигъэхуэгъа щӏыфӀэдгъэхуэгъа щӏыфӀэвгъэхуэгъа щӏыфӀагъэхуэгъа
блэкӀа жыжьэ зэфӀэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ щӏыфӀэзмыгъэхуэгъа щӏыфӀумыгъэхуэгъа щӏыфӀимыгъэхуэгъа щӏыфӀэдмыгъэхуэгъа щӏыфӀэвмыгъэхуэгъа щӏыфӀамыгъэхуэгъа
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ щӏыфӀэзгъэхуэн щӏыфӀэбгъэхуэн щӏыфӀигъэхуэн щӏыфӀэдгъэхуэн щӏыфӀэвгъэхуэн щӏыфӀагъэхуэн
къэкӀуэну мыгъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ щӏыфӀэзмыгъэхуэн щӏыфӀумыгъэхуэн щӏыфӀимыгъэхуэн щӏыфӀэдмыгъэхуэн щӏыфӀэвмыгъэхуэн щӏыфӀамыгъэхуэн
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щыӀэныгъэ щӏыфӀэзгъэхуэну щӏыфӀэбгъэхуэну щӏыфӀигъэхуэну щӏыфӀэдгъэхуэну щӏыфӀэвгъэхуэну щӏыфӀагъэхуэну
къэкӀуэну гъэбелджылы зэман - щымыӀэныгъэ щӏыфӀэзмыгъэхуэну щӏыфӀумыгъэхуэну щӏыфӀимыгъэхуэну щӏыфӀэдмыгъэхуэну щӏыфӀэвмыгъэхуэну щӏыфӀамыгъэхуэну
Деепричастиехэр сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
ит зэман - щыӀэныгъэ фӏэзгъэхуэу фӏэбгъахуэу фӏигъахуэу фӏэдгъахуэу фӏэвгъахуэу фӏагъахуэу
ит зэман - щымыӀэныгъэ фӏэзмыгъахуэу фӏумыгъахуэу фӏимыгъахуэу фӏэдмыгъахуэу фӏэвмыгъахуэу фӏамыгъахуэу
блэкӀа зэман - щыӀэныгъэ фӏэзгъэхуауэ фӏэбгъэхуауэ фӏигъэхуауэ фӏэдгъэхуауэ фӏэвгъэхуауэ фӏагъэхуауэ
блэкӀа зэман - щымыӀэныгъэ фӏэзмыгъэхуауэ фӏумыгъэхуауэ фӏимыгъэхуауэ фӏэдмыгъэхуауэ фӏэвмыгъэхуауэ фӏамыгъэхуауэ
урэ-кӀэ деепричастие - щыӀэныгъэ фӏэзгъахуэурэ фӏэбгъахуэурэ фӏигъахуэурэ фӏэдгъахуэурэ фӏэвгъахуэурэ фӏагъахуэурэ
урэ-кӀэ деепричастие - щымыӀэныгъэ фӏэзмыгъахуэурэ фӏумыгъахуэурэ фӏимыгъахуэурэ фӏэдмыгъахуэурэ фӏэвмыгъахуэурэ фӏамыгъахуэурэ
ит зэман щыӀэныгъэ фащэ: подлежащэ + прямой дополненэ +

Щӏыпӏэ префиксым и дополненэ

подлежащэ СЭ

Щӏыпӏэ префиксым и дополненэ

сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
прямой дополненэ
сэ
уэ уфӏызогъэху уафӏызогъэху
ар пфӏызогъэху фӏызогъэху ффӏызогъэху яфӏызогъэху
дэ
фэ фыфӏызогъэху фафӏызогъэху
ахэр пфӏызогъэху(хэ) фӏызогъэху(хэ) ффӏызогъэху(хэ яфӏызогъэху(хэ)
подлежащэ УЭ

Щӏыпӏэ префиксым и дополненэ

сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
прямой дополненэ
сэ сыфӏыбогъэху сафӏыбогъэху
уэ
ар сфӏыбогъэху фӏыбогъэху тфӏыбогъэху яфӏыбогъэху
дэ дыфӏыбогъэху дафӏыбогъэху
фэ
ахэр сфӏыбогъэху(хэ) фӏыбогъэху(хэ) тфӏыбогъэху(хэ) яфӏыбогъэху(хэ)
подлежащэ АБЫ

Щӏыпӏэ префиксым и дополненэ

сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
прямой дополненэ
сэ сыпфӏегъэху сыфӏегъэху сыффӏегъэху сафӏегъэху
уэ усфӏегъэху уфӏегъэху утфӏегъэху уафӏегъэху
ар сфӏегъэху пфӏегъэху фӏегъэху тфӏегъэху ффӏегъэху яфӏегъэху
дэ дыпфӏегъэху дыфӏегъэху дыффӏегъэху дафӏегъэху
фэ фысфӏегъэху фыфӏегъэху фытфӏегъэху фафӏегъэху
ахэр сфӏегъэху(хэ) пфӏегъэху(хэ) фӏегъэху(хэ) тфӏегъэху(хэ) ффӏегъэху(хэ) яфӏегъэху(хэ)
подлежащэ ДЭ

Щӏыпӏэ префиксым и дополненэ

сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
прямой дополненэ
сэ
уэ уфӏыдогъэху уафӏыдогъэху
ар пфӏыдогъэху фӏыдогъэху ффӏыдогъэху яфӏыдогъэху
дэ
фэ фыфӏыдогъэху фафӏыдогъэху
ахэр пфӏыдогъэху(хэ) фӏыдогъэху(хэ) ффӏыдогъэху(хэ) яфӏыдогъэху(хэ)
подлежащэ ФЭ

Щӏыпӏэ префиксым и дополненэ

сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
прямой дополненэ
сэ сыфӏывогъэху сафӏывогъэху
уэ
ар сфӏывогъэху фӏывогъэху тфӏывогъэху яфӏывогъэху
дэ дыфӏывогъэху дафӏывогъэху
фэ
ахэр сфӏывогъэху(хэ) фӏывогъэху(хэ) тфӏывогъэху(хэ) яфӏывогъэху(хэ)
подлежащэ АБЫХЭМ

Щӏыпӏэ префиксым и дополненэ

сэ уэ абы дэ фэ абыхэм
прямой дополненэ
сэ сыпфӏагъэху сыфӏагъэху сыффӏагъэху сафӏагъэху
уэ усфӏагъэху уфӏагъэху утфӏагъэху уафӏагъэху
ар сфӏагъэху пфӏагъэху фӏагъэху тфӏагъэху ффӏагъэху яфӏагъэху
дэ дыпфӏагъэху дыфӏагъэху дыффӏагъэху дафӏагъэху
фэ фысфӏагъэху фыфӏагъэху фытфӏагъэху фафӏагъэху
ахэр сфӏагъэху(хэ) пфӏагъэху(хэ) фӏагъэху(хэ) тфӏагъэху(хэ) ффӏагъэху(хэ) яфӏагъэху(хэ)
-э-кӀэ цӀэ склоненэм и фащэхэр
Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: [ху]э [ху]эр -- [ху]эхэр
Эргативнэ: [ху]э [ху]эм -- [ху]эхэм
Послеложнэ: [ху]экӀэ [ху]эмкӀэ [ху]эхэкӀэ [ху]эхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: [ху]эу [ху]эрауэ [ху]эхэу [ху]эхэрауэ
-а-кӀэ цӀэ склоненэм и фащэхэр
Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: [ху]а [ху]ар -- [ху]ахэр
Эргативнэ: [ху]а [ху]ам -- [ху]ахэм
Послеложнэ: [ху]акӀэ [ху]амкӀэ [ху]ахэкӀэ [ху]ахэмкӀэ
Обстоятельственнэ: [ху]ауэ [ху]арауэ [ху]ахэу [ху]ахэрауэ
-эн-кӀэ цӀэ склоненэм и фащэхэр
Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: [ху]эн [ху]эныр -- [ху]энхэр
Эргативнэ: [ху]эн [ху]эным -- [ху]энхэм
Послеложнэ: [ху]энкӀэ [ху]энымкӀэ [ху]энхэкӀэ [ху]энхэмкӀэ
'Обстоятельственнэ: [ху]эну [ху]энырауэ [ху]энхэу [ху]энхэрауэ
-эну-кӀэ цӀэ склоненэм и фащэхэр
Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: [ху]эну [ху]энур -- [ху]энухэр
Эргативнэ: [ху]эну [ху]энум -- [ху]энухэм
Послеложнэ: [ху]энукӀэ [ху]энумкӀэ [ху]энухэкӀэ [ху]энухэмкӀэ
Обстоятельственнэ: [ху]энууэ [ху]энурауэ [ху]энухэу [ху]энухэрауэ