фӏэгъэхуэн

Тхыгъэр къыздрахар Википсалъалъэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [fʹɐʁɐ'xʷɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • фӏэ- + гъэ- + [ху] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэӏэс "фӏэгъэхуэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. фӀэхуэн I псалъэм и каузатив.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Жыгыщхьэм фӀэгъэхуэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • фӏэгъэхуэн: causative for фӀэхуэн I:
 • Жыгыщхьэм фӀэгъэхуэн: put sth on the crown of a tree.
УРЫСЫБЗЭ
 • фӏэгъэхуэн: каузатив к фӀэхуэн I: надевать на что-л. с ходу
 • Жыгыщхьэм фӀэгъэхуэн: надевать что-л. на макушку дерева.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [fʹɐʁɐ'xʷɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • фӏэ- + гъэ- + [ху] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ[зэгъэзэхуэжын]

Глагол лъэӏэс "фӏэгъэхуэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. фӏэхуэн II псалъэм и каузатив.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • КӀапсэм фӀэгъэхуэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • фӏэгъэхуэн: causative for фӏэхуэн II put, hang sth on sth (sth that can be threaded or hung on sth).
 • КӀапсэм фӀэгъэхуэн: hang a rope on sth.
УРЫСЫБЗЭ
 • фӏэгъэхуэн: каузатив к фӏэхуэн II поместить (о том, что может быть нанизано, повешено)
 • КӀапсэм фӀэгъэхуэн: повесить веревку на что-л.

БИБЛИОГРАФИЕ

Библиографием еплъын